Contract Agreement

สัญญาแฟรนไชส์

สิ่งที่ต้องส่ง
1.สแกนหน้าเอกสารพร้อมลายเซ็นทุกหน้า
2.สำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุ “สำหรับเปิดบัญชีแฟรนไชส์ bubb”
3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุ “สำหรับเปิดบัญชีแฟรนไชส์ bubb

อัปโหลดไฟล์